Baza wiedzy

Wiedza i narzędzia przydatne w codziennej pracy Animatora

Baza grantów

Aktualnie dostępne granty

Spis treści

Erasmus+ sport

Erasmus+ oferuje wsparcie finansowe dla instytucji i organizacji działających w obszarze edukacji i szkoleń młodzieży. Inicjatywy związane ze sportem są wspierane w ramach Erasmus+ sport. Projekty Erasmus+ Sport muszą dotyczyć przede wszystkim rozwoju sportu na poziomie najbliższym obywatelowi oraz wpisywać się w następujące priorytety programu w obszarze sportu:

 • walka z transnarodowymi zagrożeniami dla sportu takimi jak doping, ustawianie wyników zawodów sportowych, agresja, rasizm i nietolerancja;
 • promocja oraz wsparcie dobrego zarządzania w sporcie i w zakresie prowadzenia dwutorowej kariery sportowców;
 • promocja wolontariatu sportowego, włączenia społecznego, równych szans i aktywności fizycznej pozytywnie wpływającej na zdrowie poprzez wzrost udziału w sporcie.

Działania w dziedzinie sportu oraz terminy składania wniosków w 2015 r.:

 • 22 stycznia 2015 r. - Współpraca partnerska w dziedzinie sportu związana wyłącznie z Europejskim Tygodniem Sportu 2015
 • 14 maja 2015 r.  - Współpraca partnerska w dziedzinie sportu niepowiązana z Europejskim Tygodniem Sportu 2015
 • 22 stycznia 2015 r. - Niekomercyjne europejskie imprezy sportowe związane wyłącznie z Europejskim Tygodniem Sportu 2015
 • 14 maja 2015 r. - Niekomercyjne europejskie imprezy sportowe niepowiązane z Europejskim Tygodniem Sportu 2015

Czym jest Europejski Tydzień Sportu?Pierwszy Europejski Tydzień Sportu zostanie zorganizowany we wrześniu 2015 r. Celem akcji jest promowanie ćwiczeń fizycznych i aktywności w każdej postaci. Europejski Tydzień Sportu może być ściśle powiązany z  działaniami w ramach Erasmus+ sport.Więcej informacji TUTAJ

Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (P FIO)

Minister Pracy i Polityki Społecznej zaprasza organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty do do udziału w otwartym konkursie ofert na najlepsze projekty dofinansowywane w 2015 r. ze środków krajowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (P FIO). Oferty należy składać do 19 stycznia 2015.

Składane projekty realizują cel główny P FIO, jakim jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne. Realizacja P FIO ma umożliwić obywatelom angażowanie się w różnorodne działania na rzecz innych, swoich wspólnot oraz w tworzenie, realizację i monitoring polityk publicznych.Można składać oferty o dofinansowanie w ramach jednego z trzech priorytetów:

 • aktywne społeczeństwo 
 • aktywni obywatele 
 • silne organizacje pozarządowe.
Więcej informacji TUTAJ Fundacja Batorego - "Obywatele dla Demokracji"

Celem programu zaplanowanego na lata 2013-2016 jest wsparcie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i zwiększenie udziału organizacji pozarządowych w budowaniu sprawiedliwości społecznej, demokracji i zrównoważonego rozwoju. Program o budżecie 150 mln zł, finansowany jest ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tzw. Funduszy EOG).

W ramach programu o dofinansowanie mogą ubiegać się polskie organizacje pozarządowe, samodzielnie lub w partnerstwie z innymi podmiotami: z Polski, z 14 innych krajów, w których działają Fundusze EOG, z Państw Darczyńców (Islandii, Liechtensteinu i Norwegii), państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego graniczących z Polską (Białoruś, Ukraina, Rosja) lub w partnerstwie z organizacjami międzyrządowymi.

Dotacje można uzyskać na: projekty tematyczne, projekty systemowe oraz na współpracę dwustronną.

W ramach projektów tematycznych (dotacje w wys. od 50 tys. do 350 tys. złotych) wspierane są działania mające na celu:

 • Angażowanie obywateli i organizacji obywatelskich w życie publiczne – Partycypacja obywatelska
 • Sprawowanie obywatelskiej kontroli nad funkcjonowaniem instytucji publicznych – Kontrola obywatelska
 • Zwalczanie ksenofobii, homofobii, rasizmu, antysemityzmu i wszelkich form dyskryminacji – Zwalczanie dyskryminacji
 • Zwiększenie zakresu i form wsparcia dla grup narażonych na ryzyko wykluczenia społecznego – Wykluczenia społeczne
 • Kształtowanie postaw obywatelskich oraz przeciwdziałanie wykluczeniu i marginalizacji dzieci i młodzieży – Dzieci i młodzież.

Zasięg:

Cała Polska

Nabór ciągły - do 1 dnia każdego miesiąca w okresie od 1 sierpnia 2013 do 1 listopada 2015.

Więcej informacji:

http://www.batory.org.pl/programy_dotacyjne/obywatele_dla_demokracji

Fundacja ORLEN - DAR SERCA

Zasięg:

Cała Polska

Kontakt przez cały rok. Wniosek można pobrać ze strony: http://www.orlendarserca.pl/PL/Pomoc/JesliPotrzebujeszPomocy/Strony/Wniosek-o-darowizne.aspx

Więcej informacji:

http://www.orlendarserca.pl/PL/OFundacji/Strony/default.aspx

Fundacja PGE Energia z Serca

Fundacja PGE udziela wsparcia osobom prawnym i organizacjom, które nie posiadają osobowości prawnej. Nie przyznaje darowizn osobom fizycznym, lecz jedynie podmiotom, które w ramach swoich działań statutowych świadczą pomoc i wsparcie osobom fizycznym. 

Działania Fundacji koncentrują się w szczególności na obszarach:

 • Nauka i edukacja
 • Lecznictwo i ochrona zdrowia
 • Pomoc społeczna
 • Działalność ekologiczna i ochrona środowiska
 • Sport dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych.
 • Grupa Kapitałowa PGE aktywnie wspiera sport profesjonalny. W ramach działań Fundacji PGE działania skierowane są przede wszystkim do dzieci, młodzieży oraz osób niepełnosprawnych.Fundacja jest partnerem Olimpiad Specjalnych oraz aktywnie wspiera aktywność sportową (w różnych dyscyplinach) wśród najmłodszych.

Zasięg:

Cała Polska

Terminy składania wniosków:

Cały rok

Więcej informacji:

http://www.gkpge.pl/fundacja-pge/jak-pomagamy/jak-otrzymac-wsparcie

Fundacja Polska Miedź KGHM

Fundacja Polska Miedź została powołana w 2003 r. przez KGHM Polska Miedź S.A. Jest organizacją pożytku publicznego, prowadzi działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych, obejmującą, m.in.: pomoc społeczną, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób; ochronę i promocję zdrowia; działania na rzecz osób niepełnosprawnych; naukę, edukację, oświatę i wychowanie; krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży; upowszechnianie kultury fizycznej i sportu; porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym.

O darowizny z Fundacji Polska Miedź mogą ubiegać się zarówno instytucje, jak i osoby fizyczne.

Zasięg:

Cała Polska

Terminy składania wniosków:

Cały rok

Więcej informacji:

http://www.kghm.pl/?category_id=285

Konkursy dotacyjne PZU

Konkursy dotacyjne to rodzaj programu własnego Fundacji, skierowanego do organizacji pozarządowych, których działalność jest zgodna z obszarami naszej działalności i z zakresem określonym regulaminami poszczególnych konkursów.

Fundacja prowadzi obecnie trzy programy dotacyjne:

 • „Z PZU po lekcjach” (konkurs ogłaszany jest raz do roku)
 • „Młodzi niepełnosprawni – sprawni z PZU” (konkurs ogłaszany jest raz do roku)
 • „PZU z kulturą”  (konkurs ogłaszany jest raz do roku)

Zasięg:

Cała Polska

Więcej informacji:

http://fundacjapzu.pl/275.html

Fundacja TESCO - "Wsparcie lokalnych społeczności"

Fundacja TESCO wspiera działania lokanych społeczności, m.in. w zakresie promocji zdrowego trybu życia oraz zdrowego odżywiania.

Zasięg:

Cała Polska

Terminy składania wniosków:

Cały rok.

Kontakt: wsparcie@tesco.pl

Więcej informacji na temat akcji Tesco dla szkół: http://www.tesco.pl/spolecznosci-lokalne/tesco-dla-szkol.php

Akcja Tesco: Wsparcie lokalnych społeczności: http://www.tesco.pl/spolecznosci-lokalne/wsparcie-lokalnych-spolecznosci.php

Odpowiedzialny LOTOS - "Biało-zielona przyszłość z LOTOSEM"

Dzięki programowi „Biało-zielona przyszłość z Lotosem” dzieci mają równą szansę rozwoju fizycznego i realizację swoich pasji sportowych przez futbol w atmosferze fair play. Jednym z najistotniejszych elementów programu jest to, że nie koncentruje się on wyłącznie na wyszukiwaniu największych talentów wśród najmłodszych – z predyspozycjami do wyczynowego uprawiania sportu - ale obejmuje też swoim oddziaływaniem szeroką grupę dzieci i młodzieży, która chce grać w piłkę na poziomie amatorskim.

W ramach programu będą sukcesywnie otwierane kolejne ośrodki działające w formie klubów partnerskich, klubów patronackich, oddziałów APLG lub filii Szkółki Piłkarskiej „Lechista”. Trenerzy z klubów przystępujących do Programu zyskują dostęp do profesjonalnego programu szkolenia, natomiast kluby doposażenie w sprzęt sportowy. Dzięki programowi Akademia największego klubu piłkarskiego Pomorza, rozszerza swój zakres oddziaływania na teren województwa pomorskiego i okolice.

Zasięg:

Województwo pomorskie

Terminy składania wniosków:

Kontakt przez cały rok.

Informacje o koordynatorach: http://www.pilkalotos.pl/#view:contact:1.

Więcej informacji:

http://www.pilkalotos.pl/

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

"Program wsparcia międzynarodowych imprez sportowych dla osób niepełnosprawnych organizowanych na terenie Polski"

Celem programu jest wsparcie dla organizowania w Polsce imprez sportowych o randze: igrzysk olimpijskich i europejskich, mistrzostw świata lub mistrzostw Europy, promujących aktywność sportową i integrację społeczną osób niepełnosprawnych. Program realizowany będzie na terenie całego kraju, od daty zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą do 31 grudnia 2015 roku.

Adresatami programu są organizacje pozarządowe działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na rzecz rozwoju sportu osób niepełnosprawnych, które przygotowują się do organizacji lub organizują międzynarodowe imprezy sportowe.

Zasięg:

Cała Polska

Terminy składania wniosków:

Cały rok

Więcej informacji:

http://www.pfron.org.pl/pl/programy-i-zadania-pfr/program-wsparcia-miedz/915,Programwsparciamiedzynarodowychimprezsportowychdlaosobniepelnosprawnycho.html

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności - "Działaj lokalnie"

Celem „Działaj Lokalnie” jest aktywizowanie lokalnych społeczności wokół różnych celów o charakterze dobra wspólnego. Realizacji Programu służy organizowanie konkursów grantowych, w ramach których wspierane są projekty inicjujące współpracę mieszkańców z małych miejscowości. Program koordynowany jest przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce.

„Działaj Lokalnie” to jedyny ogólnopolski program, w którym dotacje przyznawane są na poziomie lokalnym. Umożliwia to współpraca z partnerami programu – siecią Ośrodków „Działaj Lokalnie” (ODL). Sieć ODL obejmuje stowarzyszenia oraz fundacje wyłaniane w otwartych konkursach. Dotychczas zwiększyła się ona z początkowych 15 do aktualnych 60 członków.

Co roku ODL ogłaszają na swoim terenie lokalne konkursy grantowe. W ramach każdego z nich ODL przyznaje od kilku do kilkudziesięciu grantów (w kwocie maksymalnie 6000 zł każdy) na realizację projektów, które:

 • Aktywizują lokalne społeczności wokół różnych celów o charakterze dobra wspólnego,
 • Przyczyniają się do rozwiązania określonego lokalnego problemu lub zaspokojenia pewnej potrzeby mieszkańców,
 • Mają jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania, mierzalne rezultaty i rozsądne koszty realizacji,
 • Są realizowane wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji lokalnych,
 • W przemyślany sposób angażują zasoby lokalne (naturalne, społeczne, ludzkie i finansowe).

Zasięg:

Gminy, w których zlokalizowane są Ośrodki Działaj Lokalnie. Wykaz znajduje się tutaj: http://dzialajlokalnie.pl/log/przegladaj.html#.UpJcj2SieI0

Terminy składania wniosków:

Ustalane przez ODL

Więcej informacji:

http://www.dzialajlokalnie.pl/

Ogólnopolski Konkurs Grantowy Polsko-Amerykańskiej  Fundacji Wolności 

Ogłoszenie konkursu: 15 stycznia 2015 r. 

Konkurs ma dwa etapy, wnioski składać mogą organizacje pozarządowe mające siedzibę w miejscowości do 20 000 mieszkańców. W pierwszym etapie wnioskujący przygotowują diagnozę środowiska lokalnego, w drugim wybrane organizacje po odbyciu szkolenia mogą składać projekty.

Celem Ogólnopolskiego Konkursu Grantowego jest wsparcie projektów, które: rozwijają u młodych ludzi umiejętności wykorzystania tego, co może im sprzyjać w nich samych i otaczającym środowisku, skutecznego planowania, zjednywania sobie innych podczas pracy w grupie i realizacji wspólnych celów; wzmacniają wiarę we własne możliwości.

Maksymalna kwota dotacji to 40 000 zł na projekty trwające 15 miesięcy, realizowane ze stałą grupą minimum 20 młodych ludzi w wieku 13-19 lat.

Zasięg:

Cała Polska (obszary wiejskie i małe miasta do 20 000 mieszkańców)

Więcej informacji:

http://www.rownacszanse.pl/warte_uwagi/konkursy_dotacyjne/

Komentarze