Baza wiedzy

Wiedza i narzędzia przydatne w codziennej pracy Animatora

Nowe źródła pieniędzy

Gdzie szukać grantów?

fot. Marek Kowalczyk / Vistrad.pl

Spis treści

Jest bardzo wiele różnych źródeł dofinansowania, z których możesz skorzystać organizując projekty i wydarzenia na Orlikach. Poszukiwanie i wypełnianie wniosków o granty nie jest jednak proste. Dlatego tworzymy Bazę grantów, w której zbieramy informacje o wszystkich programach i konkursach, w których możesz wziąć udział i pozyskać środki na swoje działania na Orliku. Na początek zachęcamy Cię jednak do zapoznania się z kilkoma podstawowymi informacjami.

Co to jest dotacja/grant?

Dotacja czy grant to bezzwrotna pomoc finansowa, którą organizacja otrzymuje od donatora lub sponsora, na jakiś cel zgodny z jej statutem. Dotacja najczęściej jest udzielona na zrealizowanie jakiegoś konkretnego działania (np. zorganizowanie letniego obozu dla dzieci). Może być też przeznaczona na wsparcie instytucjonalne organizacji, czyli np. na zakup sprzętu, szkolenia dla pracowników itp.

Kto może starać się o dotację/grant?

W znacznej większości przypadków Animator Orlika, jako osoba fizyczna, nie może starać się o dofinansowanie w formie dotacji. Jest to spowodowane wymogiem posiadania osobowości prawnej. To jednak nie oznacza, że powinieneś przestać działać. O dofinansowanie może się przecież starać samorząd, szkoła czy zaprzyjaźnione stowarzyszenie lub fundacja. Takie organizacje na pewno będą zainteresowane współpracą, jeśli projekt wpisze się również w ich priorytety i działania. Przy okazji, pracownicy tych instytucji czy organizacji, mogą Ci pomóc w wypełnieniu wniosku. Innym rozwiązaniem jest samodzielne założenie stowarzyszenia albo fundacji. O tym jak to zrobić, możesz przeczytać tutaj.

Kto może przyznać dotację/grant?

Grantów mogą udzielać różne podmioty: instytucje, organizacje, firmy. Aby mogły to robić, ich statuty i inne akty wewnętrzne opisujące działalność lub jakieś przepisy prawa/umowy, muszą zwierać niezbędne zapisy umożliwiające im prowadzenie takiej działalności.

Granty przyznawane są na różnych poziomach, począwszy od Unii Europejskiej, przez kolejne szczeble administracji w kraju, organizacje pozarządowe oraz firmy komercyjne.

Unia Europejska – ma zdecydowanie największy budżet do rozdysponowania. W tej chwili przygotowywany jest szczegółowy program wydatków na lata 2014-20, więc część mechanizmów dofinansowań zostanie uruchomiona z opóźnieniem w 2014 roku. Powstaną nowe programy, które zastąpią dotychczasowe, np. “Erasmus+”, zastąpi obecnie funkcjonujące: „Uczenie się przez całe życie” (program LLP), „Młodzież w działaniu”, Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink. Jego celem będzie wspieranie wszystkich sektorów kształcenia i szkolenia, w tym zwłaszcza kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego, uczenia się dorosłych oraz pozaformalnego kształcenia się młodzieży. 

Resortami, które będą realizować Erasmusa +, są Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Ich działania będą koncentrować się głównie na kwestiach wymiany międzynarodowej, np. w celu odbycia praktyk albo staży, jak również wymiany wiedzy pomiędzy przedstawicielami krajów Unii.

Granty będą przyznawane co kwartał, czyli: 31 marca / czerwca / września / grudnia.

Na poziomie polskiej administracji rządowej granty, które odnoszą się bezpośrednio do Twoich działań na Orliku, rozdysponowują m.in. Ministerstwo Sportu i Turystyki (program Sport Wszystkich Dzieci z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej), Ministerstwo Edukacji Narodowej (środki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w latach 2014-20), Ministerstwo Pracy i Pomocy Społecznej (Fundusz Inicjatyw Obywatelskich oraz rządowy program Aktywizacji Społecznej Osób Starszych) czy Ministerstwo Zdrowia (Narodowy Program Przeciwdziałania Chorobom Cywilizacyjnym).

Granty wojewódzkie – przyznawane są przez Wydziały Sportu i Rekreacji na poziomie wojewódzkim przez Urzędy Marszałkowskie czy Urzędy Miast.

W ramach Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Jednostki Samorządu Terytorialnego są zobowiązane do finansowego wspierania sportu, czy szerzej: kultury fizycznej. Samorządy realizują to zadanie m.in. przez przyznawanie tzw. dotacji celowych. Dotacje celowe przyznawane są z budżetu samorządów dla organizacji sportowych działających na zasadzie non profit na terenie danej Jednostki Samorządu Terytorialnego. Dotacji takich udziela się z zastosowaniem przepisów Ustawy o Finansach Publicznych, w zakresie udzielania dotacji celowych dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku. 

Warto pamiętać również o funduszu sołeckim – są to środki wyodrębnione z budżetu gminy, zagwarantowane na realizację przedsięwzięć służących poprawie życia mieszkańców. Sport i rekreacja, w tym również bieżąca konserwacja Orlika, to również mogą być przedsięwzięcia poprawiające życie mieszkańców. 

Kolejną, sporą grupą potencjalnych grantodawców są pozarządowe i międzyrządowe organizacje krajowe i zagraniczne. Są to organizacje, które ukierunkowują swoje działania na jakiś konkretny tor, np. edukacji, tworzenia silniejszych więzi społecznych, udzielania wsparcia i pomocy dla konkretnych grup itd. Przykładem może być Fundacja Wspomagania Wsi, której celem jest m.in. wspieranie inicjatyw gospodarczych, społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi i małych miast. Z kolei Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży zajmuje się wspieraniem organizacji oraz osób działających na rzecz dzieci i młodzieży.

Duże firmy i koncerny również prowadzą fundacje czy akademie, które w ramach ich strategii odpowiedzialności społecznej realizują zadania mające na celu wspieranie pozytywnych zmian społecznych, promowanie lokalnych liderów, fundowanie stypendiów dla najzdolniejszych czy umożliwienie równego startu dzieciom z biedniejszych rodzin. Przykładami mogą być fundacje założone przez takie firmy, jak np. Orange, Tesco, Orlen, Lotos czy PZU.

Wszystkie te programy i konkursy opisujemy bardziej szczegółowo w Bazie grantów. Informacje na temat aktualnie otwartych konkursów będą aktualizowane na bieżąco.

Komentarze