Baza wiedzy

Wiedza i narzędzia przydatne w codziennej pracy Animatora

Sponsoring

Jak współpracować ze sponsorem?

fot. Marek Kowalczyk / Vistrad.pl

Spis treści

Co to jest sponsoring?

Sponsoring to jedna z metod pozyskiwania wsparcia dla realizacji projektów. W odróżnieniu od darowizny, sponsoring nie jest działaniem jednostronnym, ukierunkowanym na osiągnięcie korzyści jedynie przez sponsorowanegoSponsor jest zobowiązany do określonych świadczeń, ale także sponsorowany ma określone obowiązki wobec sponsora, np. zamieszczenie logo na materiałach promocyjnych sponsorowanego wydarzenia.

Sponsorem może być firma, organizacja, instytucja, jak również osoba prywatna. To samo odnosi się do sponsorowanego.

Na czym polega sponsoring?

Sponsoring polega na wzajemnych świadczeniach sponsora i sponsorowanego. Sponsor daje do dyspozycji sponsorowanego ustaloną kwotę pieniędzy lub inne zasoby, np. sprzęt sportowy albo odzież. Sponsorowany z kolei, w ramach umowy, realizuje wcześniej uzgodnione działania, które mają na celu promocję sponsorów.

W przypadku produktów, których reklama jest ograniczona przepisami prawnymi (np. wyroby tytoniowe czy alkoholowe), sponsoring jest często jedyną możliwością promocji masowej. Przykładem firmy alkoholowej, która w swojej strategii bardzo mocno postawiła na sponsoring sportu w Polsce jest Lech, który od dawna konsekwentnie skupia się na prezentowaniu swojej marki jako aktywnego animatora polskiego sportu.

Rodzaje sponsoringu

Podstawowym wyróżnikiem jest cel jaki sponsor zamierza osiągnąć. Może to być np. osiągnięcie rozgłosu, poinformowanie opinii publicznej o jego firmie lub o jakimś wydarzeniu z nią związanym albo zwiększenie stopnia znajomości marki.

Innym kryterium jest rodzaj sponsorowanej działalności, np. w zakresie sportu, kultury i sztuki, ekologii, sfery społecznej czy edukacji.

Ze względu na formę oferowanego wsparcia, można też wyróżnić sponsoring: 

 • finansowy
 • rzeczowy, np. sprzęt sportowy
 • usługowy, np. sponsor zapewnia obsługę techniczną, ubezpieczenie
 • niematerialny, np. kiedy sponsor udziela sponsorowanemu zezwolenia na korzystanie z jego praw z dziedziny własności intelektualnej.
Jak i gdzie szukać potencjalnych sponsorów?

Przede wszystkim określ czego potrzebujesz na Orliku. Pa­miętaj, że sponsoring to nie tylko fundusze, ale także pomoc materialna (np. sprzęt sportowy czy odzież) oraz usługi (np. ochrona wydarzenia). Można myśleć o pozyskaniu sponsora przy okazji organizowania konkretnego wydarzenia, ale również – do współpracy bardziej długofalowej.

Poszukiwania warto zacząć od lokal­nego biznesu. Trafne określenie, czego potrzebujesz i w jakiej ilości, pozwo­li Ci stworzyć listę potencjal­nych sponsorów. Najlepiej rozpisz na kartce wszystkie potencjalne firmy i zastanów się w jaki sposób mogłyby Ci pomóc w realizacji celu. Porozmawiaj też ze współpracownikami na Orliku, użytkownikami czy znajomymi. Im więcej osób zapytasz, tym więcej zbierzesz pomysłów.

Nie skupiaj się tylko na tych “oczywistych” firmach. Czasami te mniej “typowo sportowe” przedsiębiorstwa okazują się świetnymi partnerami do współpracy. Im również zależy na pokazaniu się jako firma działająca dla korzyści lokalnej społeczności. Przykładem może być: księgarnia, piekarnia, sklep spożywczy, sklep ogrodniczy, sklep z narzędziami do majsterkowania, warsztat samochodowy czy lokalna kawiarnia.

Warto też zainteresować się działalnością większych firm. Niektóre z nich prowadzą fundacje, ale oprócz tego przeznaczają część swoich budżetów marketingowych na sponsoring. Sprawdź która z większych firm ma siedzibę albo fabrykę w Twojej miejscowości, powiecie czy województwie. Spróbuj się dowiedzieć czy ktoś z Twoich znajomych tam pracuje albo może kogoś zna. Taka osoba zawsze może ułatwić pierwszy kontakt. Jeśli nie znajdziesz takiej osoby, nie zrażaj się. Poszukaj na stronie internetowej kontaktu do osoby z działu marketingu, najlepiej na wyższym szczeblu, i spróbuj umówić się na spotkanie. Przed rozmową telefoniczną, a później przed spotkaniem, przygotuj się. Przemyśl dokładnie co chcesz powiedzieć, o co chcesz prosić i co możesz w zamian zaoferować. 

Jak rozmawiać ze sponsorami?

W biznesie liczy się konkret. Pamiętaj więc, że jasne określenie Twoich potrzeb to bardzo ważny element w rozmowach biznesowych. Przed­stawienie dokumentu potwierdzającego, że Twoje wyliczenia nie są wzięte „z su­fitu”, lecz mają podstawy w realnych działaniach, na pewno uwiarygodni Twoją propozycję współpracy. Pamiętaj też, że sponsoring to układ dwustronny – korzyści czerpiesz zarówno Ty, jako sponsorowany, jak i sponsor. Zastanów się więc co możesz zaoferować sponsorowi, dlaczego właśnie jego firma powinna pokazać się jako wspierająca Orlik. Mów do niego językiem korzyści, wyraźnie wskazując na czym on zyska we współpracy z Tobą, np. na dotarciu do swojej grupy docelowej (opisz jakiej) albo podnoszeniu świadomości o istnieniu marki wśród lokalnej społeczności. Podkreśl też społeczny wymiar swoich działań, np. w pracy z młodzieżą czy zachęcaniu do ruchu osób starszych.

Bardzo miłym i ważnym gestem jest oficjalne podziękowanie sponsorowi. W przypadku organizacji wydarzenia, można poprosić osobę prowadzącą imprezę, by to zrobiła. Jeśli jest to dłuższy program działań, oprócz umieszczenia informacji o sponsorze na stronie internetowej i wszystkich materiałach promocyjnych, można na przykład przekazać specjalnie wydrukowany certyfikat, zdjęcie albo koszulkę z podpisami i podziękowaniami od drużyny. Sponsor, który poczuje się w ten sposób dodatkowo doceniony, chętniej wesprze Twoje kolejne działania.        

Umowa sponsorska

Umowa sponsorska jest umową cywilną nienazwaną co oznacza, że nie regulują jej wprost przepisy prawa cywilnego (chociaż należy do niej stosować przepisy ogólne Kodeksu cywilnego dotyczące zobowiązań). Strony, czyli sponsor i sponsorowany, mogą więc dowolnie ustalić treść umowy, oczywiście w ramach obowiązującego prawa. Umowa dla swojej ważności nie musi być zawarta na piśmie, ale taka jej forma pozwala uniknąć ewentualnych sporów co do tego, na co strony zgodziły się i do czego zobowiązały. Radzimy więc spisać taką umowę, chociażby w najprostszej formie.

Umowa sponsoringu powinna mieć jak najprecyzyjniej określone warunki współpracy. Należy w niej dokładnie ustalić m.in.:

 • rodzaj sponsoringu – czy jest on jednorazowy, długofalowy, strategiczny. Czy jest to jeden sponsor na wyłączność czy jeden z kilku współsponsorów. Sponsor może ufundować nagrodę, może być też sponsorem tytularnym np. tak jak Orlen sponsorujący Orlen Cup 2013 – Międzynarodowy Mityng Lekkoatletyczny
 • treść praw i obowiązków stron umowy, czyli, że sponsor zgadza się na wykorzystanie swojej marki do promocji imprezy, a sponsorowany do wykorzystania swojej nazwy i wydarzenia do promocji sponsora; strony zgadzają się i zobowiązują do wykorzystania swoich marek do reklamy prowadzonej w ustalony sposób, np. w mediach, gazetach, na ulotkach czy banerach
 • wynagrodzenie lub świadczenie dla sponsorowanego
 • oszacowanie wartości świadczenia ze strony sponsorowanego
 • opis wydarzenia czy projektu, który jest przedmiotem umowy
 • wzajemne rozliczenia na wypadek odwołania planowanego wydarzenia
 • okres obowiązywania umowy i różne klauzule umowne, np. możliwość sponsorowania tego samego wydarzenia w następnym roku.

W sekcji Materiały do pobrania znajdziesz przykład umowy ze sponsorem.

Czy od umowy sponsorskiej trzeba zapłacić podatek dochodowy?

Przychody z tytułu umowy sponsoringu są dla organizacji przychodem w rozumieniu podatku dochodowego od osób prawnych. Są one zwolnione z tego podatku, pod warunkiem że są przeznaczone na cele wskazane w art. 17 ust 1 pkt 4 ustawy o CIT (podatku dochodowym osób prawnych). Co istotne, wolne od podatku dochodowego są dochody podmiotów, których celem statutowym jest m.in. działalność w zakresie rozwoju kultury fizycznej i sportu oraz kulturalna, dobroczynności czy ochrony zdrowia i pomocy społecznej. Jeśli więc Twoja organizacja albo organizacja, z którą współpracujesz ma w celach statutowych jeden z tych obszarów, nie musisz opłacać podatku dochodowego od umowy sponsorskiej. 

Więcej informacji: http://poradnik.ngo.pl/x/513309.

Czy od umowy sponsorskiej płaci się VAT?

Zgodnie z przepisami, opodatkowaniu VAT podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług (art. 5 ust 1 pkt 1). Sponsoring jest usługą, która zasadniczo podlega opodatkowaniu VAT. To, czy sponsoring w danym przypadku można potraktować jako usługę reklamową, czy inną jest istotne dla celów opodatkowania VAT (inny będzie kod PKWiU, Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług, i VAT).

Jeżeli uznamy, że dany sponsoring jest usługą sponsoringową, a nie reklamową, to będzie sklasyfikowany jako PKWiU 91 – „Usługi świadczone przez organizacje członkowskie (wyłącznie statutowe), gdzie indziej niesklasyfikowane”. Usługi objęte grupowaniem PKWiU 91 są zwolnione z VAT, jeśli dana usługa sponsoringowa spełnia łącznie trzy warunki:

 • jest świadczona przez organizację członkowską (stowarzyszenie, ale przyjmuje się też, że przez fundację)
 • nie jest sklasyfikowana w innym dziale niż PKWiU 91
 • musi być wyłącznie działalnością statutową (wynika z zapisów w statucie i jest w rzeczywistości prowadzona). 

Pamiętaj jednak, że interpretacja przyjmująca, że sponsoring jest usługą inną niż reklama, a w związku z tym może być zwolniona z VAT, jest ryzykowna, ponieważ dominujący jest pogląd uznający sponsoring za rodzaj reklamy.

Więcej informacji: http://poradnik.ngo.pl/x/448413.

Artykuł opracowano na podstawie: http://poradnik.ngo.pl/x/448405.

Materiały do pobrania - wymagane logowanie
 • Przykład umowy sponsoringu
Komentarze