Baza wiedzy

Wiedza i narzędzia przydatne w codziennej pracy Animatora

Sprawy formalne

Jak założyć fundację?

fot. Marek Kowalczyk / Vistrad.pl

Spis treści

Fundacja, obok stowarzyszenia, jest jedną z form prowadzenia działalności społecznej. Do jej powołania konieczny jest co najmniej jeden fundator, który przeznacza majątek, tzw. fundusz założycielski, na realizację celu podejmowanego przez fundację. Fundatorem może być zarówno osoba fizyczna, lub kilka osób, jak również firma czy instytucja, czyli osoba prawna.

Minimalna wysokość funduszu założycielskiego zależy od tego czy fundacja będzie prowadziła działalność gospodarczą. Jeśli będzie to tylko działalność statutowa to nie ma w ustawie przepisu ustalającego tę kwotę. Przyjęło się natomiast, że minimum wynosi w tym przypadku od 500 do 1000zł. W przypadku jeśli fundacja będzie prowadziła działalność gospodarczą, prawo ustanawia, że majątek na nią przeznaczony musi wynosić minimum 1000zł. W takim wypadku, fundator lub fundatorzy, muszą przeznaczyć tę minimalną kwotę na działalność gospodarczą oraz nie mniejszą kwotę na działalność statutową, np. 1000zł na działalność gospodarczą i 1200zł na działalność statutową, czyli w sumie 2200zł. W przypadku jeśli na fundusz założycielski składają się dobra ruchome, np. samochód albo nieruchomości, konieczna jest ich wcześniejsza wycena.

Cel, dla którego powoływana jest fundacja, powinien być „społecznie albo gospodarczo użyteczny“, tzn. służyć dobru obywateli. Oznacza to, że nie można powoływać fundacji w celach komercyjnych, ani służących tylko dla zaspokojenia prywatnego dobra fundatora lub jednej, wybranej osoby.

Podstawą zaistnienia fundacji jest majątek przeznaczony przez fundatora na publicznie użyteczny cel. Opiekę nad tym majątkiem oraz odpowiedzialność za realizację celów przejmuje, po zarejestrowaniu fundacji, zarząd.

Jak wygląda proces zakładania fundacji?

Proces ten jest w pewnym stopniu zbliżony do zakładania stowarzyszenia. 

Krok 1

Najpierw fundator albo fundatorzy muszą ustalić wysokość funduszu założycielskiego oraz ustanowić akt fundacyjny. Co ważne, ten dokument musi mieć formę aktu notarialnego. Fundator musi więc osobiście udać się do notariusza i w jego obecności wyrazić wolę utworzenia fundacji, którą notariusz zapisze w formie aktu notarialnego. Wyjątkiem jest sytuacja kiedy fundacja zostaje powołana na podstawie zapisu w testamencie.

Krok 2

Kolejnym krokiem jest opracowanie statutu, czyli dokumentu określającego cel i sposób działania organizacji.

Są podstawowe składowe statutu fundacji, które muszą się w nim znaleźć:

  1. Nazwa i siedziba
  2. Majątek, czyli informacje o wysokości funduszu założycielskiego oraz o sposobie pozyskiwania pieniędzy na działania fundacji
  3. Cele fundacji
  4. Sposoby na realizację celów statutowych
  5. Obowiązkowe władze fundacji, czyli informacje o zarządzie
  6. Sposób reprezentowania fundacji i zaciągania zobowiązań majątkowych.

Szczegółowe informacje na ten temat znajdziesz tutaj: http://poradnik.ngo.pl/x/370402.

Krok 3

Ostatnim krokiem jest zarejestrowanie fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS). Z chwilą rejestracji fundacja uzyskuje osobowość prawną.

Szczegółowe informacje na temat wymaganych formularzy i dokumentów znajdziesz tutaj: http://poradnik.ngo.pl/x/342835.

Opracowano na podstawie: http://poradnik.ngo.pl/x/340250.

Komentarze