Baza wiedzy

Wiedza i narzędzia przydatne w codziennej pracy Animatora

Sprawy formalne

Jak założyć stowarzyszenie?

fot. Marek Kowalczyk / Vistrad.pl

Spis treści

Stowarzyszenie to grupa osób, np. przyjaciół, bliższych i dalszych znajomych czy członków rodziny, które mają wspólne zainteresowania lub wspólny cel. Powołanie do życia stowarzyszenia ma im ułatwić realizację wspólnych działań.

Zarówno przystąpienie, jak i wystąpienie ze stowarzyszenia jest dobrowolne. Stowarzyszenie jest zarządzane na zasadzie samorządności, czyli niezależności i swobody ustalania reguł wewnętrznych, oraz trwałości – istnieje niezależnie od konkretnego składu osobowego swoich członków. Warunkiem jest jednak, że będzie ich 15 w stowarzyszeniu zarejestrowanym i trzech w stowarzyszeniu zwykłym. Stowarzyszenie działa na zasadzie non profit – jego celem nie jest zarabianie pieniędzy. Jako organizacja pozarządowa, stowarzyszenie podlega regulacjom Ustawy i działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, co oznacza, że może ubiegać się zarówno o dotacje administracji publicznej, jak i o status Organizacji Pożytku Publicznego.

Od czego zacząć?

Stowarzyszenia są zakładane przez grupy ludzi, których łączą zainteresowania lub wspólny cel. Na początku mogą oni prowadzić działania jako nieformalna grupa. Mając pomysł, np. na organizację turnieju miejskich gier sportowych, mogą zorganizować go oddolnie, żeby zobaczyć na ile taka formuła się sprawdzi. Kiedy pomysł przeradza się w sukces i są warunki do dalszego rozwijania wspólnych działań, warto pomyśleć o sformalizowaniu działalności. Może to ułatwić starania m.in. o fundusze na kolejne edycje turnieju.

Stowarzyszenie zwykłe

Jedną z form, jaką może przyjąć wcześniej nieformalna grupa stowarzyszenie zwykłe. Do jego założenia potrzeba tylko trzech osób. Nie muszą one tworzyć statutu – wystarczy regulamin działalności. Nie jest również konieczna rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS), a wyłącznie w urzędzie. Jednak te uproszczenia mają swój koszt. Stowarzyszenie zwykłe nie ma osobowości prawnej i jako takie musi utrzymywać się tylko ze składek członkowskich. Co istotne, nie może ubiegać się o dotacje. Dlatego w tym mini przewodniku skupimy się na stowarzyszeniach rejestrowanych w KRS, które są bardziej odpowiednie dla realizacji działań Animatorów.

Stowarzyszenie zarejestrowane w KRS

Stowarzyszenie zarejestrowane w KRS jest jedną z najczęstszych form prowadzenia działalności społecznej w Polsce. Stowarzyszenie takie powołuje co najmniej 15 osób, które uchwalają jego statut oraz wybierają komitet obywatelski.

W praktyce założenie stowarzyszenia wygląda następująco:

Krok 1.

Wstępne spotkanie co najmniej 15 osób (przyszłych członków stowarzyszenia) w celu omówienia wspólnego pomysłu.

Krok 2.

Projekt statutu – wypracowanego zazwyczaj przez najbardziej zaangażowane osoby w ramach tzw. grupy roboczej.

Krok 3.

Zebranie założycielskie – powołanie stowarzyszenia, przyjęcie statutu oraz wybór komitetu założycielskiego. Dla każdej z tych czynności podejmowana jest uchwała.

Krok 4.

Przygotowanie dokumentów i formularzy potrzebnych do rejestracji w KRS – to zadanie komitetu założycielskiego wybranego na zebraniu.

Szczegółowe informacje o wymaganych dokumentach znajdziesz tu: http://www.ngo.pl/x/342824.

Krok 5.

Złożenie dokumentów do KRS. Stowarzyszenie uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisania do KRS.

Krok 6.

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku i rejestracji w KRS, trzeba złożyć wniosek do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, dzięki czemu stowarzyszenie otrzyma REGON. Następnie trzeba założyć konto bankowe oraz zgłosić się do urzędu skarbowego w celu uzyskania numeru identyfikacji podatkowej – NIP.

Do dzieła! 

Opracowano na podstawie: http://www.ngo.pl/x/340249.

Komentarze