Baza wiedzy

Wiedza i narzędzia przydatne w codziennej pracy Animatora

Obsługa portalu

Najczęściej zadawane pytania dotyczące umowy JST w projekcie "Animator - Moje Boisko - Orlik 2012"

Spis treści

Czy muszę wypełniać załączniki do umowy?

 Załączników nie należy wypełniać, wystarczy zaparafować w celu potwierdzenia, że zapoznali się Państwo z tymi załącznikami. Prosimy pamiętać, że załącznik nr 4 to jedynie wzór umowy łączącej operatora z Animatorem/Animatorką. Właściwą umowę, którą Animator/Animatorka musi podpisać znajdzie w portalu NaszOrlik.pl po zalogowaniu się na swoje konto w zakładce "Umowy". 

Kto może podpisać umowę?

Umowę zawieramy z JST, a nie z instytucją zarządzającą Orlikiem, przy czym MOSiR-y i instytucje zarządzające Orlikami najczęściej są gminnymi jednostkami budżetowymi i nie mają osobowości prawnej, a jedynie osoby nimi kierujące zaciągają zobowiązania w imieniu JST na podstawie pełnomocnictw udzielonych przez organ gminy. W takich przypadkach prawidłowe brzmienie komparycji umowy to: 

JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO reprezentowana przy zawarciu niniejszej Umowy, na podstawie pełnomocnictwa nr NUMER PEŁNOMOCNICTWA

przez: 

1. ADAM KOWALSKI – DYREKTOR MOSIRU/INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ 

dalej jako „Jednostka Samorządu Terytorialnego” lub „JST”, 

Jeżeli w imieniu JST umowę podpisuje natomiast osoba prawna, której na mocy umowy JST powierzyła zarządzanie Orlikiem i upoważniła do zaciągania tego typu umów, prawidłowe brzmienie komparycji umowy to: 

JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO reprezentowana przy zawarciu niniejszej Umowy, na podstawie pełnomocnictwa nr UMOWA NR …… przez: 

1. OSOBA PRAWNA ZARZĄDZAJĄCA ORLIKIEM – REPREZENTOWANA PRZEZ ADAMA KOWALSKIEGO – CZŁONKA ZARZĄDU i PANIĄ EWĘ NOWAK – CZŁONKA ZARZĄDU dalej jako „Jednostka Samorządu Terytorialnego” lub „JST”,

Dlaczego w umowie jest zapis mówiący o tym, że sądem właściwym dla rozstrzygania sporów jest sąd powszechny właściwy dla siedziby Operatora, a nie sąd Jednostki Samorządu Terytorialnego? 

Standardem jest, że sądem właściwym dla rozstrzygania sporów powstałych na tle wszelkich umów o dofinansowanie, wsparcie, przyznanie funduszy itp. jest sąd właściwy dla przyznającego te środki.

Przyjęte rozwiązanie umożliwia operatorom środków koncentrację ewentualnych sporów powstałych na tle umów zawieranych - jak w niniejszym przypadku - z kilkuset podmiotami rozsianymi po całym kraju, w sądzie właściwości operatora. Odmienne rozwiązanie prowadziłoby, w szczególności w razie nieuniknionej przy tej skali kolizji terminów, do angażowania zewnętrznych kancelarii prawnych i wydatkowania dodatkowych środków publicznych w tym celu.Z uwagi na powyższe, operator projektu „Animator – Moje Boisko Orlik 2012” przyjął ten standard także w umowach zawieranych z JST oraz z Animatorami, a przyjęte przez Operatora rozwiązanie należy uznać za niepodlegające negocjacjom. 

Czy w umowie powierzenia wykonywania zadań Animatora /Animatorki (paragraf 4. pkt. 3.) wystarczy umowa ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, jaką zawierają nauczyciele wf zatrudnieni w szkole? 

Zakres ubezpieczenia odpowiedzialności animatora i zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nauczyciela są równoważne lub bardzo do siebie zbliżone. Ewentualne różnice wynikać mogą ze specyfiki zajęć przeprowadzanych przez animatorów.Nieco inaczej sytuacja będzie kształtowała się również w przypadku, gdy ubezpieczenie OC nauczycieli WF ma charakter dodatkowy, a oprócz nauczycieli ubezpieczona jest również odpowiedzialność cywilna szkoły - w takim przypadku ubezpieczenie OC nauczyciela ma najczęściej charakter uzupełniający, tymczasem wskazane jest, aby polisa OC animatora w jak najszerszym stopniu zabezpieczała jego interes. 

Dlaczego nie ma zapisu jasno precyzującego okres trwania umowy od 1.03.2015 do 30.11.2015 roku?   

Wskazanie, że umowa obowiązuje do dnia 30 listopada 2015  byłoby nieprecyzyjne - umowa obowiązuje bowiem pomiędzy stronami nie tylko w okresie wypłacania dofinansowania, ale również później - w czasie dokonywania odpowiednich rozliczeń (które mogą wydłużyć okres obowiązywania umowy ponad rzeczone 9 miesięcy, np. w przypadku nieterminowego przesłania raportu przez animatora do akceptacji, czy też konieczności zmiany raportu w wyniku weryfikacji), czy też współdziałania przy rozwiązywaniu sporów powstałych w wyniku roszczeń zgłoszonych przez osoby trzecie.   

Komu przyznawane jest dofinansowanie?  

Dofinansowanie w ramach projektu „Animator – Moje Boisko Orlik 2012” przyznawane jest zakwalifikowanym do udziału w projekcie Jednostkom Samorządu Terytorialnego na realizację zadań na Orliku, którego właścicielami są te JST, a wypłacane bezpośrednio wskazanym przez JST Animatorom – tj. osobom wdrażającym cele przedmiotowego projektu na poszczególnych Orlikach.

Zauważyć należy, że to JST:

a) aplikuje o przyznanie dofinansowania, dzięki któremu zapewniać będzie lepsze funkcjonowanie Orlika, z korzyścią dla mieszkańców tej JST;

b) wskazuje Animatorów podlegających weryfikacji FRKF wyłącznie pod kątem przygotowania do wykonywania zadań Animatora, przy czym w przypadku weryfikacji negatywnej to JST jest wyłącznie uprawnioną do zaproponowania innego Animatora – ostatecznie więc wyłącznym uprawnieniem JST jest wybór osoby, której powierzone zostanie wykonywanie zadań Animatora, i której wypłacona zostanie kwota dofinansowania; jest wyłącznym uprawnieniem JST, a tym samym też jest więc decyzją JST, komu powierzy wykonywanie zadań Animatora, a tym samym - komu zleci wykonywanie czynności objętych dofinansowaniem,

c) JST ma wyłączne uprawnienia nadzorcze nad prawidłowością wykonywania czynności objętych dofinansowaniem, a to z uwagi na leżącą po stronie JST wyłączność weryfikacji i akceptacji raportów Animatorów - uprawnienia kontrolne FRKF zasadniczo sprowadzają się do kontroli prawidłowości wykonywania umów, a negatywny wynik kontroli skutkować może jedynie zaleceniami dla JST w zakresie zmiany Animatora;

d) JST ma wyłączne uprawnienia w zakresie przekazywania dofinansowania Animatorowi – co wynika nie tylko z faktu wyłącznego uprawnienia do wyboru osoby wykonującej zadania Animatora, ale również z faktu, że kwota dofinansowania nie może być wypłacana osobie, z którą JST w którymkolwiek momencie i z jakichkolwiek powodów zrezygnuje - czego wyrazem jest zamieszczenie w umowie łączącej FRKF z JST informacji, że w przypadku rozwiązania umowy łączącej JST i Animatora, umowa łącząca FRKF i Animatora również ulega automatycznemu rozwiązaniu.

Czy można zmienić datę umowy? 1 marca wypadał w niedzielę i nie mogliśmy podpisać wówczas dokumentów. 

Tak, należy wówczas przekreślić datę 1 marca 2015 i napisać 2 marca 2015 oraz postawić parafkę. Umowa z Animatorem nie może być w takim przypadku zawarta z terminem wcześniejszym niż data zawarcia umowy JST - FRKF (czyli również nie wcześniej niż 2 marca 2015).

Komentarze