Baza wiedzy

Wiedza i narzędzia przydatne w codziennej pracy Animatora

Wolontariat

Regulacje prawne dotyczące wolontariatu

Spis treści

Obowiązki organizacji korzystających z pomocy wolontariuszy są ściśle powiązane z prawami samych wolontariuszy. W myśl Ustawy o organizacji pożytku publicznego i o wolontariacie organizacje takie zobowiązane są do szeregu działań, z których wiele uzależnionych jest od potrzeb wolontariusza, a tylko niektóre są narzucone przez samą ustawę. 

Porozumienie

W przypadku współpracy, która trwa krócej niż 30 dni może to być umowa ustna, jeśli dłużej niż 30 dni –  umowa pisemna. Umowa może zostać także podpisana w ramach współpracy trwającej krócej niż 30 dni, na prośbę wolontariusza. W przypadku osoby nieletniej - potrzebna jest zgoda rodziców wyrażona podpisem na porozumieniu. 

W Materiałach do pobrania umieściliśmy przykłady porozumień z wolontariuszami według wzorców Centrum Wolontariatu oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Ubezpieczenie

W przypadku porozumienia na czas krótszy niż 30 dni, a także przez pierwsze 30 dni umowy na czas nieokreślony, organizacja ponosi koszty ubezpieczenia wolontariusza od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Nie ma obowiązku wykupienia ubezpieczenia OC dla wolontariusza, ale jest to o tyle dobre rozwiązanie dla organizacji, że chroni ją w razie roszczeń osób trzecich wynikających z działań wolontariusza.

W sytuacji kiedy wolontariusz wyjeżdża do pracy zagranicę i nie jest to teren objęty konfliktem zbrojnym ani klęską żywiołową, organizacja może wykupić dla niego ubezpieczenie kosztów leczenia, jeśli nie zostaną one pokryte z innego tytułu.

Bezpieczeństwo

Organizacje korzystające z pomocy wolontariuszy mają obowiązek zapewnić warunki pracy zgodnie z przepisami BHP.

Informacja i komunikacja

Wolontariusz musi zostać poinformowany o ewentualnym ryzyku wiążącym się z wykonywanymi przez niego działaniami, jak również o swoich prawach i obowiązkach.

Zwrot kosztów

Organizacja ma obowiązek zwrotu kosztów podróży związanych z pracą wolontariusza oraz związanych z nią diet.

Zaświadczenia i referencje

Wolontariusz może poprosić o wystawienie zaświadczenia wraz z zakresem pełnionych obowiązków oraz opinią na temat jego kompetencji, predyspozycji i postawy.

Karta Wolontariusza

Przedstawione powyżej zasady potwierdza Karta Wolontariusza, która nawiązuje do Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, nazywanej potocznie Kartą Praw Człowieka, uchwalonej jednomyślnie 10 grudnia 1948 roku w Paryżu na obradującej tam III Sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ.

Według Karty Wolontariusza, wolontariusz powinien:

 1. Mieć jasno określony zakres obowiązków
 2. Zdawać sobie sprawę z odpowiedzialności związanej ze swoją działalnością
 3. Wiedzieć, przed kim jest odpowiedzialny za wykonanie swoich zadań i mieć regularny kontakt z tą osobą
 4. Mieć zapewniony udział w tworzeniu programu, w którym uczestniczy, co umożliwi mu realizację własnych potrzeb i zainteresowań
 5. Być chronionym przed jakimkolwiek ryzykiem związanym z wykonywaniem powierzonych mu zadań
 6. Być objęty ubezpieczeniem od odpowiedzialności
 7. Mieć satysfakcję z własnej aktywności
 8. Przestrzegać kodeksu etycznego związanego z realizowaniem powierzonych mu zadań.

Z kolei organizacje zatrudniające wolontariuszy powinny:

 1. Uznawać prawa wolontariusza i zapewnić ich respektowanie
 2. Dbać o to, aby aktywność wolontariusza i praca pracownika płatnego miała charakter wzajemnie uzupełniający się
 3. Rozszerzać, dzięki aktywności wolontariuszy, zakres oferowanych usług
 4. Nie powierzać wolontariuszowi zadań, które realizował wcześniej zatrudniony pracownik płatny
 5. Informować wolontariusza o jego prawach i obowiązkach
 6. Ponosić koszty finansowe związane z aktywnością społeczną wolontariuszy
 7. Dbać o interesy wolontariusza i nie wywierać na niego presji moralnej, skłaniającej do wykonywania zadań pozostających w konflikcie z jego przekonaniami.

Więcej informacji: http://poradnik.ngo.pl/x/501405

Komentarze