Baza wiedzy

Wiedza i narzędzia przydatne w codziennej pracy Animatora

Baza grantów

Wszystkie granty

Spis treści

Coca-Cola - "Lider Animator"

Konkurs ma na celu zwiększenie aktywności fizycznej Polaków poprzez wyszukiwanie i propagowanie liderów aktywności fizycznej oraz finansowe wsparcie realizacji ich projektów. Konkurs skierowany jest do lokalnych animatorów aktywności fizycznej i sportu realizujących różnego rodzaju programy zajęć rekreacyjnych, programy szkolne i imprezy sportowe. Najlepsze projekty zostaną uhonorowane grantami pieniężnymi w wysokości od 5 000zł do 15 000zł przeznaczonymi na rozpoczęcie, rozszerzenie lub kontynuowanie działalności.

Zasięg

Cała Polska

Terminy składania wniosków

Nie ma jeszcze informacji o terminach na 2014 rok.

Więcej informacji

http://www.lideranimator.pl/ 

Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej - "Razem Możemy Więcej"

„Razem Możemy Więcej” to program grantowy, w ramach którego można uzyskać wsparcie finansowe na realizację projektów obejmujących, m.in.. ochronę i promocję zdrowia.

Przy realizacji projektów należy również uwzględnić cele programu, którymi są:

 • Rozwój infrastruktury społecznej
 • Stymulowanie aktywności mieszkańców wsi do samoorganizacji
 • Wspieranie działań wiejskich organizacji pozarządowych i ich współpracy z władzami samorządowymi
 • Pobudzanie współpracy samorządów gminnych z wiejskimi organizacjami pozarządowymi
 • Promowanie postaw aktywności obywatelskiej wśród mieszkańców terenów wiejskich.

Wysokość grantów od 7 500zł dla pojedynczych projektów do 30 000zł dla projektów obejmujących kilka gmin czy sołectw. 

Zasięg

Cała Polska

Terminy składania wniosków

Nie ma jeszcze informacji o terminach na 2014 rok.

Więcej informacji

http://www.efrwp.pl/element/ngo-o-programie 

Fundacja Aktywni w Regionie

Celem powołania Fundacji jest stałe wspieranie lokalnej społeczności, mieszkańców miast i gmin, na terenie których spółki Grupy Górażdże prowadzą swoją działalność, ze szczególnym wskazaniem mieszkańców województwa opolskiego oraz gmin sąsiadujących z Górażdże Cement SA. 

Działalność Fundacji koncentruje się głównie na wspieraniu przedsięwzięć i inicjatyw o znaczeniu lokalnym i regionalnym w zakresie m.in.: 

 • Ochrony środowiska, ochrony biologicznej różnorodności 
 • Nauki i oświaty 
 • Kultury fizycznej i sportu 
 • Działalności wspomagającej rozwój społeczności lokalnych 
 • Ochrony i promocji zdrowia 
 • Pomocy społecznej oraz z szeroko pojętej dobroczynności.

Zasięg

Województwo opolskie

Terminy składania wniosków

Nie ma jeszcze informacji o terminach na 2014 rok.

Więcej informacji

http://www.heidelbergcement.com/pl/pl/gg_foundation/home.htm  

Fundacja Bankowa im. Leopolda Kronenberga 

Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy powstała w 125. rocznicę otwarcia Banku Handlowego w Warszawie S.A. Za jej pośrednictwem Citi Handlowy realizuje największe w kraju ogólnopolskie i lokalne programy będące wyrazem społecznej odpowiedzialności Banku.

Fundacja wspiera działania na rzecz dobra publicznego w zakresie edukacji i rozwoju lokalnego. W ramach Programu udziela dofinansowań instytucjom non-profit na przedsięwzięcia mieszczące się w ramach dwóch głównych obszarów programowych, czyli edukacji oraz rozwoju lokalnego, w tym priorytetów opieki zdrowotnej.

Zasięg

Cała Polska

Terminy składania wniosków

 • od 7 stycznia do 4 lutego 2014  - decyzja 17 marca 2014
 • od 18 marca do 15 kwietnia 2014  - decyzja 26 maja 2014
 • od 27 maja do 24 czerwca 2014  - decyzja 2 września 2014
 • od 2 do 30 września 2014  - decyzja 18 listopada 2014

Więcej informacji

http://www.citibank.pl/poland/kronenberg/polish/6138.htm 

Fundacja Banku Zachodniego WBK - "Bank Dziecięcych Uśmiechów"

Program Bank Dziecięcych Uśmiechów (BDU) jest programem mikro-grantowym stworzonym z myślą o instytucjach i organizacjach społecznych pracujących na co dzień z dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych lub ubogich. 

W programie grantowym BDU mogą wziąć udział placówki statutowo zajmujące się opieką nad dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych, ubogich lub bezrobotnych oraz instytucje wspierające takie placówki: organizacje pozarządowe, świetlice środowiskowe, urzędy gminne, szkoły.

Zasięg

Cała Polska

Terminy składania wniosków

Wnioski można składać w wybranych terminach publikowanych na stronie internetowej w zakładce Program grantowy BDU/terminy. 

Więcej informacji

http://fundacja.bzwbk.pl/programy-grantowe/bank-dzieciecych-usmiechow/

Fundacja Banku Zachodniego WBK - "Bank Ambitnej Młodzieży"

Program Bank Ambitnej Młodzieży (BAM) ma na celu uświadomienie młodym ludziom, że od wykształcenia, inicjatywy, aktywności i działalności społecznej zależy nie tylko ich własna przyszłość, ale także przyszłość lokalnego środowiska, narodu i państwa polskiego.

Program ma uczyć określania potrzeb lokalnych społeczności, definiowania celów, tworzenia wspólnot zadaniowych, rozwiązywania problemów i realizowania zadań na poziomie lokalnym przez młodych ludzi kształtujących swoje postawy społeczne. Jednym z celów jest zdefiniowanie cech jednostki potrzebnych do efektywnego funkcjonowania w społeczeństwie obywatelskim takich jak: wiedza, komunikacja interpersonalna, wrażliwość społeczna, zdolności przywódcze oraz umiejętność budowania pozycji lidera.

Zasięg

Cała Polska

Terminy składania wniosków

Wnioski można składać w wybranych terminach publikowanych na stronie internetowej w zakładce Program grantowy BAM/terminy. 

Więcej informacji

http://fundacja.bzwbk.pl/programy-grantowe/bank-ambitnej-mlodziezy/ 

Fundacja Batorego - "Obywatele dla Demokracji"

Celem programu zaplanowanego na lata 2013-2016 jest wsparcie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i zwiększenie udziału organizacji pozarządowych w budowaniu sprawiedliwości społecznej, demokracji i zrównoważonego rozwoju. Program o budżecie 150 mln zł, finansowany jest ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tzw. Funduszy EOG).

W ramach programu o dofinansowanie mogą ubiegać się polskie organizacje pozarządowe, samodzielnie lub w partnerstwie z innymi podmiotami: z Polski, z 14 innych krajów, w których działają Fundusze EOG, z Państw Darczyńców (Islandii, Liechtensteinu i Norwegii), państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego graniczących z Polską (Białoruś, Ukraina, Rosja) lub w partnerstwie z organizacjami międzyrządowymi.

Dotacje można uzyskać na: projekty tematyczne, projekty systemowe oraz na współpracę dwustronną.

W ramach projektów tematycznych (dotacje w wys. od 50 tys. do 350 tys. złotych) wspierane są działania mające na celu:

 • Angażowanie obywateli i organizacji obywatelskich w życie publiczne – Partycypacja obywatelska
 • Sprawowanie obywatelskiej kontroli nad funkcjonowaniem instytucji publicznych – Kontrola obywatelska
 • Zwalczanie ksenofobii, homofobii, rasizmu, antysemityzmu i wszelkich form dyskryminacji – Zwalczanie dyskryminacji
 • Zwiększenie zakresu i form wsparcia dla grup narażonych na ryzyko wykluczenia społecznego – Wykluczenia społeczne
 • Kształtowanie postaw obywatelskich oraz przeciwdziałanie wykluczeniu i marginalizacji dzieci i młodzieży – Dzieci i młodzież.

Zasięg

Cała Polska

Terminy składania wniosków

Wnioski na projekty tematyczne przyjmowane będą w terminach: od 1 marca do 15 kwietnia 2014 oraz od 1 września do 15 października 2014.

Więcej informacji

http://www.batory.org.pl/programy_dotacyjne/obywatele_dla_demokracji 

Fundacja ENERGA

Fundacja realizuje m.in. następujące cele:

 • Rozwój nauki i oświaty w Polsce,
 • Propagowanie zdrowego stylu życia oraz aktywności sportowej,
 • Wspieranie działalności organizacji społecznych zajmujących się pomocą osobom niepełnosprawnym, w szczególności niepełnosprawnym intelektualnie,
 • Wspieranie aktywizacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

Zasięg

Cała Polska

Terminy składania wniosków

Cały rok

Więcej informacji

http://grupa.energa.pl/fundacja_energa.xml  

Fundacja Orange - "Akademia Orange"

Celem programu grantowego Akademia Orange jest promowanie nowoczesnej edukacji dzieci i młodzieży poprzez wspieranie innowacyjnych projektów edukacyjnych, które w nowatorski i atrakcyjny sposób zachęcają do zdobywania wiedzy oraz uczestnictwa w kulturze.

Aby skuteczniej docierać do współczesnej młodzieży, warto pokazywać, że internet i nowoczesne technologie mogą być nie tylko rozrywką, ale także narzędziem do odkrywania świata i pokonywania barier społecznych.

Zasięg

Cała Polska

Terminy składania wniosków

Nie ma jeszcze informacji o terminach na 2014 rok.

Więcej informacji

http://www.akademiaorange.pl/about/ 

Fundacja Orange - dotacje

Fundacja Orange działa na rzecz nowoczesnej edukacji dzieci i młodzieży. Poprzez twórcze inicjatywy zachęca młodych do zdobywania wiedzy, udziału w kulturze, budowania społeczności przy wykorzystaniu nowych technologii. W ten sposób zyskują oni liczne kompetencje, w tym kompetencje cyfrowe, niezbędne do funkcjonowania w społeczeństwie XXI wieku.

Zasięg

Cała Polska

Terminy składania wniosków

Nie ma jeszcze informacji o terminach na 2014 rok.

Więcej informacji

http://www.fundacja.orange.pl/ 

Fundacja ORLEN - DAR SERCA

Zasięg

Cała Polska

Terminy składania wniosków

Kontakt przez cały rok. Wniosek można pobrać ze strony:http://www.orlendarserca.pl/PL/Pomoc/JesliPotrzebujeszPomocy/Strony/Wniosek-o-darowizne.aspx

Więcej informacji

http://www.orlendarserca.pl/PL/OFundacji/Strony/default.aspx 

Fundacja PGE Energia z Serca

Działania Fundacji koncentrują się w szczególności na obszarach:

 • Nauka i edukacja
 • Lecznictwo i ochrona zdrowia
 • Pomoc społeczna
 • Działalność ekologiczna i ochrona środowiska
 • Sport dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych.

Grupa Kapitałowa PGE aktywnie wspiera sport profesjonalny. W ramach działań Fundacji PGE  działania skierowane są przede wszystkim do dzieci, młodzieży oraz osób niepełnosprawnych.Fundacja jest partnerem Olimpiad Specjalnych oraz aktywnie wspiera aktywność sportową (w różnych dyscyplinach) wśród najmłodszych.

Zasięg

Cała Polska

Terminy składania wniosków

Cały rok

Więcej informacji

http://www.gkpge.pl/fundacja-pge 

Fundacja PGNiG

Zakres działalności Fundacji PGNiG SA obejmuje szeroko rozumiane wspieranie kultury i dziedzictwa narodowego,  działania na rzecz nauki i edukacji w zakresie nauk podstawowych i technicznych, sportu, z uwzględnieniem rywalizacji jako narzędzia wychowawczego dzieci i młodzieży oraz ochrona zdrowia.

Szczególną rolę w obecnie realizowanych programach Fundacji stanowią:

 • Edukacja i nauka, w szczególności w zakresie nauk podstawowych i technicznych
 • Ochrona zdrowia i upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży.

Zasięg

Cała Polska

Terminy składania wniosków

Konkurs grantowy realizowany jest cyklicznie, raz na kwartał. Termin składania wniosków do rozpatrzenia w danym kwartale upływa 15 dnia każdego miesiąca kalendarzowego kończącego kwartał. 

Więcej informacji

http://www.pgnig.pl/pgnig/fundacja/  

Fundacja Polska Miedź KGHM

Fundacja Polska Miedź została powołana w 2003 r. przez KGHM Polska Miedź S.A. Jest organizacją pożytku publicznego, prowadzi działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych, obejmującą, m.in.: pomoc społeczną, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób; ochronę i promocję zdrowia; działania na rzecz osób niepełnosprawnych; naukę, edukację, oświatę i wychowanie; krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży; upowszechnianie kultury fizycznej i sportu; porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym.

O darowizny z Fundacji Polska Miedź mogą ubiegać się zarówno instytucje, jak i osoby fizyczne.

Zasięg

Cała Polska

Terminy składania wniosków

Cały rok

Więcej informacji

http://www.kghm.pl/?category_id=285 

Fundacja PZU - dotacje

Są to środki przyznawane  organizacjom pozarządowym oraz instytucjom i podmiotom mieszczącym się w sferze budżetowej, ubiegającym się o dotacje pozakonkursowe,  jak również osobom fizycznym. 

Zasięg

Cała Polska

Terminy składania wniosków

Cały rok

Więcej informacji

http://www.pzu.pl/grupa-pzu/fundacja-pzu/pliki-do-pobrania 

Fundacja PZU - "Młodzi niepełnosprawni - sprawni z PZU"

Celem konkursu jest wsparcie zorganizowanej opieki nad niepełnosprawnymi dziećmi i młodzieżą. Dotacje służyć mają zwiększeniu samodzielności i aktywności społecznej tej grupy dzieci i młodzieży, umożliwiając jednocześnie ich rodzicom rozwój własnej aktywności życiowej. Przeznaczone są na realizację i upowszechnienie systematycznych, profesjonalnych i efektywnych działań służących przygotowywaniu do życia dzieci i młodzieży niepełnosprawnej . 

W konkursie preferowane są projekty, których celem jest uruchomienie regularnych form opieki oraz stałych mechanizmów wsparcia dla rodziców.

Zasięg

Cała Polska

Terminy składania wniosków

Nie ma jeszcze informacji o terminach na 2014 rok.

Więcej informacji

http://www.pzu.pl/grupa-pzu/fundacja-pzu/konkursy-dotacyjne 

Fundacja PZU - "Z PZU po lekcjach"

Celem konkursu jest wsparcie inicjatyw edukacyjnych na obszarach wiejskich i w małych miastach (do 30 tys. mieszkańców). Fundacja szuka pomysłów na rozbudzanie w uczniach ciekawości świata, pasji i aktywności życiowej, a także poprawianie standardów nauczania i rozwijania zdolności uczniów oraz aktywności.

Dotacje zostaną przeznaczone na projekty, które pozwolą opracować i wprowadzić nowatorskie i skuteczne metody pracy z dziećmi i młodzieżą w kilku szkołach. Intencją Fundacji PZU jest pomoc w rozwinięciu metodyki systematycznej pracy ze szkołami, nauczycielami i uczniami, w celu stworzenia możliwego do powielania modelu.

Zasięg

Cała Polska (obszary wiejskie i małe miasta)

Terminy składania wniosków

Nie ma jeszcze informacji o terminach na 2014 rok.

Więcej informacji

http://www.pzu.pl/grupa-pzu/fundacja-pzu/konkursy-dotacyjne 

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - "Młodzież w działaniu"

"Młodzież w działaniu" to program Unii Europejskiej, który pozwala uzyskać dofinansowanie na realizację projektu. Dzięki temu młodzi ludzie w wieku 13–30 lat mogą realizować swoje pasje, rozwijać umiejętności i zdobywać nowe doświadczenia w czasie wolnym od nauki.

Program adresowany jest również do osób pracujących z młodzieżą oraz organizacji działających na rzecz młodzieży, które chcą podnieść swoje kwalifikacje, rozwinąć działalność czy nawiązać współpracę międzynarodową.

"Młodzież w działaniu" wspiera przedsięwzięcia, które mają pomóc w rozwoju osobowości młodych ludzi oraz sprzyjać nabywaniu nowych umiejętności. Za realizację programu w Polsce odpowiadaFundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE).

Od 2014 roku program "Młodzież w działaniu" zostanie włączony do szerszego programu inicjatyw edukacyjnych Erasmus+.

Zasięg

Cała Polska

Terminy składania wniosków

Nie ma jeszcze informacji o terminach na 2014 rok.

Więcej informacji

http://www.mlodziez.org.pl/ 

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - "Grundtvig"

Program Grundtvig dotyczy niezawodowej edukacji osób dorosłych i wspiera współpracę na poziomie europejskim w tym obszarze. Skierowany jest do różnego typu organizacji zajmujących się niezawodową edukacją dorosłych - ich słuchaczy i pracowników. Promuje przede wszystkim współpracę w zakresie edukacji tych osób dorosłych, które są z grup wymagających szczególnego wsparcia, takich jak: osoby niepełnosprawne, osoby starsze, mniejszości narodowe i etniczne, osoby o niskich kwalifikacjach, a także zamieszkujące tereny o utrudnionym dostępie do oferty edukacyjnej dla dorosłych.

Od 2014 roku program Grundtvig zostanie włączony do szerszego programu inicjatyw edukacyjnych Erasmus+.

Zasięg

Cała Polska

Terminy składania wniosków

Nie ma jeszcze informacji o terminach na 2014 rok.

Więcej informacji

http://www.grundtvig.org.pl/ 

Fundacja RWE - "Orliki RWE"

Fundacja działa od 2005 roku. Celem Fundacji jest m.in.: ochrona i promocja zdrowia, rozwój nauki, edukacji, oświaty i wychowania, wspieranie działalności dobroczynnej, upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu, wspieranie działań na rzecz integracji oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami. Jednym z projektów prowadzonych przez Fundację są Orliki RWE - program wspierający najmłodszych piłkarzy, pochodzących z niezamożnych rodzin. 

Zasięg

Cała Polska

Terminy składania wniosków

Cały rok

Więcej informacji

http://www.rwe.pl/web/cms/pl/1006470/start/fundacja-rwe/ 

Fundacja TESCO - "Wsparcie lokalnych społeczności"

Fundacja TESCO wspiera działania lokanych społeczności, m.in. w zakresie promocji zdrowego trybu życia oraz zdrowego odżywiania.

Zasięg

Cała Polska

Terminy składania wniosków

Cały rok. Kontakt: wsparcie@tesco.pl

Więcej informacji

http://www.tesco.pl/spolecznosci-lokalne/wyposazenie-szkol.php

Fundacja Wspomagania Wsi

Misją Fundacji Wspomagania Wsi jest wspieranie inicjatyw gospodarczych, społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi i małych miast oraz inicjatyw związanych z poprawą infrastruktury technicznej obszarów wiejskich. 

Zasięg

Cała Polska

Terminy składania wniosków

Nie ma jeszcze informacji o terminach na 2014 rok.

Więcej informacji

http://www.fundacjawspomaganiawsi.pl/

Fundusz Społeczny Notariatu

W ramach konkursu grantowego, Fundusz Społeczny Notariatu nagradza projekty poświęcone walce z wykluczeniem społecznym dzieci i młodzieży. 

Zasięg

Cała Polska

Terminy składania wniosków

Informacje o terminach konkursu można znaleźć na stronie internetowej Funduszu. Do tej pory konkurs był organizowany zazwyczaj w kwietniu / maju.

Więcej informacji

http://www.fundusznotariatu.pl/

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej - "Fundusz Inicjatyw Obywatelskich FIO"

PO FIO ma na celu wpieranie inicjatyw obywatelskich na poziomie lokalnym. W latach 2009-2013 wparcie skupiało się na następujących priorytatech:

 • Priorytet I. Aktywni, świadomi obywatele, aktywne wspólnoty lokalne; 
 • Priorytet II. Sprawne organizacje pozarządowe w dobrym państwie; 
 • Priorytet III. Integracja i aktywizacja społeczna. Zabezpieczenie społeczne; 
 • Priorytet IV. Rozwój przedsiębiorczości społecznej; 
 • Priorytet V. Pomoc techniczna.

W tej chwili na stronie internetowej Departamentu Pożytku Publicznego dostępny jest raport z konsultacji społecznej dotyczących FIO w latach 2014-2020: http://www.pozytek.gov.pl/P,FIO,2014-2020,1189.html. Zasady przyznawania dotacji powinien zostać niedługo opublikowany. 

Zasięg

Cała Polska

Terminy składania wniosków

Nie ma jeszcze informacji o terminach na 2014 rok.

Więcej informacji

http://www.pozytek.gov.pl/P,FIO,2014-2020,1189.html 

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej - rządowy program Aktywizacji Społecznej Osób Starszych ASOS

Program służy wsparciu ofert organizacji oraz instytucji działających na rzecz osób starszych, w tym niepełnosprawnych lub o ograniczonej sprawności ruchowej, przy wykorzystaniu istniejącej infrastruktury społecznej oraz ścisłej współpracy z jednostkami samorządowymi (placówki oświatowo-kulturalne). Współpraca międzysektorowa na poziomie lokalnym może istotnie zwiększyć efektywność podejmowanych działań na rzecz aktywności społecznej osób starszych.

Działania w ramach programu ASOS skupiają się na czterech priorytetach:

 1. Edukacja osób starszych, w tym profilaktyka prozdrowotna oraz zajęcia przygotowujące do pracy w charakterze wolontariusza
 2. Aktywność społeczna promująca integrację wewnątrz- i międzypokoleniową, w tym wolontariat, aktywność fizyczna oraz budowanie sieci społecznych
 3. Partycypacja społeczna osób starszych, w tym aktywność wspierająca integrację i uczestnictwo osób starszych w życiu społecznym
 4. Usługi społeczne dla osób starszych, w tym rozszerzanie dostępności do usług edukacyjnych, sportowych i turystycznych.

Zasięg

Cała Polska

Terminy składania wniosków

Wnioski na rok 2014 można składać do dnia 19.02.2014

Więcej informacji

Generator wniosków ASOS: https://asos2014.mpips.gov.plInformacje o programie: http://www.mpips.gov.pl/seniorzyaktywne-starzenie/rzadowy-program-asos/ oraz http://www.mpips.gov.pl/bip/projekty-aktow-prawnych/projekty-programow-i-inne/rzadowy-program-na-rzecz-aktywnosci-spolecznej-osob-starszych-na-lata-2014-2020-/

Ministerstwo Sportu i Turystyki - "Upowszechnianie sportu różnych grup społecznych i środowiskowych"

Priorytety określone przez Ministra:

 • Wieloaspektowe wsparcie dla lokalnych liderów sportu i „animatorów” pracujących na obiektach Orlik, jako gwarancji dalszego rozwoju i sprawnego funkcjonowania w/w obiektów
 • Podniesienie kompetencji lokalnych liderów sportu i „animatorów” w zakresie: zarządzania projektami sportowymi, zarządzania wolontariatem, współpracy ze społecznością lokalną, budowania oferty sportowej uwzględniającje różne potrzeby, poziomy sprawności oraz zainteresowania użytkowników, pozyskiwania środków na realizację projektów sportowych, umiejętności współpracy i wymiany doświadczeń pomiędzy liderami sportu i „animatorami” pracującymi na jednym terenie
 • Zwiększenie zaangażowania społecznego w działalność obiektów „Orlik”, zwłaszcza w zakresie zarządzania wolontariatem i poszerzenia sieci partnerstwa lokalnego
 • Upowszechnianie postaw sprzyjających rozbudzaniu zainteresowania aktywnością fizyczną i sportem, tworzeniu „mody na sport”, podnoszeniu poziomu akceptacji społeczności lokalnych dla obiektów Orlik jako lokalnych centrów aktywności społecznej
 • Promowanie dobrych praktyk w zakresie tworzenia warunków do uprawiania sportu oraz upowszechniania aktywności fizycznej przez samorządy lokalne, m.in. w oparciu o bazę nowoczesnych, ogólnodostępnych obiektów „Orlik”.

O przyznanie dofinansowania mogą ubiegać się fundacje prowadzące działalność w zakresie upowszechniania sportu, realizujące projekty o zasięgu ogólnopolskim. Dopuszcza się także udział w konkursie fundacji, których cele statutowe odnoszą się do szerszego spectrum działalności wspierającej edukację, wychowanie, edukację zdrowotną oraz organizację życia społecznego.

Zasięg

Cała Polska

Terminy składania wniosków

Nie ma jeszcze informacji o terminach na 2014 rok.

Więcej informacji

http://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-powszechny/2013-rok 

Odpowiedzialny LOTOS - "Biało-zielona przyszłość z LOTOSEM"

Dzięki programowi „Biało-zielona przyszłość z Lotosem” dzieci mają równą szansę rozwoju fizycznego i realizację swoich pasji sportowych przez futbol w atmosferze fair play. Jednym z najistotniejszych elementów programu jest to, że nie koncentruje się on wyłącznie na wyszukiwaniu największych talentów wśród najmłodszych – z predyspozycjami do wyczynowego uprawiania sportu - ale obejmuje też swoim oddziaływaniem szeroką grupę dzieci i młodzieży, która chce grać w piłkę na poziomie amatorskim.

W ramach programu będą sukcesywnie otwierane kolejne ośrodki działające w formie klubów partnerskich, klubów patronackich, oddziałów APLG lub filii Szkółki Piłkarskiej „Lechista”. Trenerzy z klubów przystępujących do Programu zyskują dostęp do profesjonalnego programu szkolenia,  natomiast kluby doposażenie w sprzęt sportowy. Dzięki programowi Akademia największego klubu piłkarskiego Pomorza, rozszerza swój zakres oddziaływania na teren województwa pomorskiego i okolice.

Zasięg

Województwo pomorskie

Terminy składania wniosków

Kontakt przez cały rok. Informacje o koordynatorach: http://www.pilkalotos.pl/#view:contact:1

Więcej informacji

http://www.pilkalotos.pl/ 

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

"Program wsparcia międzynarodowych imprez sportowych dla osób niepełnosprawnych organizowanych na terenie Polski" 

Celem programu jest wsparcie dla organizowania w Polsce imprez sportowych o randze: igrzysk olimpijskich i europejskich, mistrzostw świata lub mistrzostw Europy, promujących aktywność sportową i integrację społeczną osób niepełnosprawnych. Program realizowany będzie na terenie całego kraju, od daty zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą do 31 grudnia 2015 roku.

Adresatami programu są organizacje pozarządowe działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na rzecz rozwoju sportu osób niepełnosprawnych, które przygotowują się do organizacji lub organizują międzynarodowe imprezy sportowe.

Zasięg

Cała Polska

Terminy składania wniosków

Cały rok

Więcej informacji

http://www.pfron.org.pl/pl/programy-i-zadania-pfr/program-wsparcia-miedz/915,Programwsparciamiedzynarodowychimprezsportowychdlaosobniepelnosprawnycho.html

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności - "Działaj lokalnie"

Celem „Działaj Lokalnie” jest aktywizowanie lokalnych społeczności wokół różnych celów o charakterze dobra wspólnego. Realizacji Programu służy organizowanie konkursów grantowych, w ramach których wspierane są projekty inicjujące współpracę mieszkańców z małych miejscowości. Program koordynowany jest przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce.

„Działaj Lokalnie” to jedyny ogólnopolski program, w którym dotacje przyznawane są na poziomie lokalnym. Umożliwia to współpraca z partnerami programu – siecią Ośrodków „Działaj Lokalnie” (ODL). Sieć ODL obejmuje stowarzyszenia oraz fundacje wyłaniane w otwartych konkursach. Dotychczas zwiększyła się ona z początkowych 15 do aktualnych 60 członków.

Co roku ODL ogłaszają na swoim terenie lokalne konkursy grantowe. W ramach każdego z nich ODL przyznaje od kilku do kilkudziesięciu grantów (w kwocie maksymalnie 6000 zł każdy) na realizację projektów, które:

 • Aktywizują lokalne społeczności wokół różnych celów o charakterze dobra wspólnego,
 • Przyczyniają się do rozwiązania określonego lokalnego problemu lub zaspokojenia pewnej potrzeby mieszkańców,
 • Mają jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania, mierzalne rezultaty i rozsądne koszty realizacji,
 • Są realizowane wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji lokalnych,
 • W przemyślany sposób angażują zasoby lokalne (naturalne, społeczne, ludzkie i finansowe).

Zasięg

Gminy, w których zlokalizowane są Ośrodki Działaj Lokalnie. Wykaz znajduje się tutaj: http://dzialajlokalnie.pl/log/przegladaj.html#.UpJcj2SieI0

Terminy składania wniosków

Ustalane przez ODL

Więcej informacji

http://www.dzialajlokalnie.pl/ 

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności - "Równać szanse - Ogólnopolski Konkurs Grantowy"

Konkurs przebiega dwuetapowo, aplikować mogą organizacje pozarządowe mające siedzibę w miejscowości do 20 000 mieszkańców. W pierwszym etapie wnioskujący przygotowują diagnozę środowiska lokalnego, w drugim wybrane organizacje po odbyciu szkolenia mogą składać projekty.

Celem Ogólnopolskiego Konkursu Grantowego jest wsparcie realizowanych przez organizacje pozarządowe projektów, które rozwijają u młodzieży umiejętności: właściwej oceny środowiska, w którym dorasta, samodzielnego i aktywnego planowania własnej przyszłości, pozyskiwania wsparcia społecznego, wzrostu przekonania o własnych możliwościach. 

Maksymalna kwota dotacji to 40 000 zł na projekty trwające 15 miesięcy, realizowane ze stałą grupą minimum 25 osób w wieku 13-19 lat.

Zasięg

Cała Polska (obszary wiejskie i małe miasta do 20 000 mieszkańców)

Terminy składania wniosków

Styczeń 2014

Więcej informacji

http://www.rownacszanse.pl/ 

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności - "Równać szanse - Regionalny Konkurs Grantowy"

Konkurs przeznaczony jest dla lokalnych organizacji pozarządowych, gminnych domów kultury i bibliotek oraz nieformalnych grup dorosłych, które chcą założyć organizację pozarządową, z terenów wiejskich i miast do 20 000 mieszkańców.

Celem Regionalnego Konkursu Grantowego jest wsparcie projektów, które rozwijają u młodzieży: umiejętności właściwej oceny środowiska, w którym dorasta, poprzez włączanie jej w proces poznawania środowiska lokalnego i analizowanie swoich mocnych i słabych stron, umiejętności pozyskiwania wsparcia społecznego, poprzez nawiązywanie nowych relacji społecznych (z ludźmi i instytucjami), a także rozwijanie umiejętności pracy w grupie.

Maksymalna kwota dotacji to 7 000 zł na projekty trwające minimum 6 miesięcy, realizowane ze stałą grupą osób w wieku 13-19 lat.

Zasięg

Cała Polska (obszary wiejskie i małe miasta do 20 000 mieszkańców)

Terminy składania wniosków

Sierpień 2014

Więcej informacji

http://www.rownacszanse.pl/ 

Komentarze