Aktualności Nasz Orlik

Najnowsze wydarzenia w projekcie

Autor :
ADMIN

„Lokalny Animator Sportu” - wyniki naboru uzupełniającego

„Lokalny Animator Sportu” - wyniki  naboru uzupełniającego

Uprzejmie informujemy, że po dokonaniu formalnej i merytorycznej oceny wniosków złożonych w konkursie uzupełniającym „Lokalny Animator Sportu”, do projektu zakwalifikowanych zostało 182 orliki, na których pracujący animatorzy otrzymają dofinansowanie ze środków Programu „Sport Wszystkich Dzieci”.

Wszystkie Jednostki Samorządu Terytorialnego, których orliki zakwalifikowane zostały do projektu oraz zakwalifikowanych animatorów, powiadomimy o tym drogą mailową.

Lista zakwalifikowanych orlików

Zakwalifikowane do projektu Jednostki Samorządu Terytorialnego do 24 maja 2016 (decyduje data stempla pocztowego) zobowiązane są doręczyć w formie papierowej na adres: Fundacja Rozwoju Kultury Fizycznej, ul. Lipowa 3, 84-100 Puck, uzupełniony i podpisany komplet dokumentów.

W jednej zamkniętej kopercie z dopiskiem: ,,Lokalny Animator Sportu – dokumenty” powinien znajdować się komplet dokumentów dotyczących tylko jednego orlika.

Lista dokumentów do pobrania:

Podpisują: Jednostka Samorządu Terytorialnego/Lokalny Animator Sportu

Zakwalifikowany wniosek

Załącznik nr 1 – Regulamin naboru i uczestnictwa w projekcie Lokalny Animator Sportu – NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY

Podpisuje tylko Jednostka Samorządu Terytorialnego:

Dwa egzemplarze Umowa Operator – Jednostka Samorządu Terytorialnego

Załącznik nr 2 – Deklaracja Jednostki Samorządu Terytorialnego o zapewnieniu finansowania wynagrodzenia animatorów w czasie trwania projektu – NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY

Załącznik nr 4 – Zakres obowiązków Jednostki Samorządu Terytorialnego realizującej projekt Lokalny Animator Sportu – NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY

Załącznik nr 5 – Zakres obowiązków Lokalnego Koordynatora Animatorów – NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY

Załącznik nr 6 – Harmonogram obowiązków Jednostek Samorządu Terytorialnego związanych z realizacją umowy – NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY

Podpisuje tylko Lokalny Animator Sportu:

Dwa egzemplarze Umowa Operator – Animator

Załącznik nr 3 – Zakres obowiązków Lokalnego Animatora Sportu – NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY

Załącznik nr 7 – Roczny harmonogram pracy Lokalnego Animatora Sportu – NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY

Załącznik nr 12 – Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych animatora – NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY

Załącznik nr 13 – Zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu animatora poza projektem – NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY

Załącznik nr 14 – Kwestionariusz osoby zatrudnionej na umowę zlecenie – NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY

Załącznik nr 15 – Oświadczenie animatora o nie korzystaniu z innych środków Ministerstwa Sportu i Turystyki – NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY

Zespół FRKF

Autor :
ADMIN

„Lokalny Animator Sportu” – nabór uzupełniający

Fundacja Rozwoju Kultury Fizycznej ogłasza nabór uzupełniający do projektu „Lokalny Animator Sportu” realizowanego w ramach ogólnopolskiego programu „Sport Wszystkich Dzieci”.

Do udziału zapraszamy Jednostki Samorządu Terytorialnego, których wnioski nie zakwalifikowały się do projektu w pierwszym terminie naboru oraz wszystkie zainteresowane dofinansowaniem pracy animatorów na znajdujących się na ich terenie orlikach, które z różnych przyczyn w pierwszym naborze nie uczestniczyły.

Jednostki Samorządu Terytorialnego podejmują decyzje dotyczące udziału zatrudnianych przez siebie Animatorów w postępowaniu rekrutacyjnym o dofinansowanie ich pracy w ramach projektu „Lokalny Animator Sportu”.

Wszystkich zainteresowanych, przed rozpoczęciem wypełniania wniosku aplikacyjnego, prosimy o dokładne zapoznanie się z regulaminem Projektu „Lokalny Animator Sportu” oraz pozostałymi dokumentami projektowymi. W stosunku do realizowanego w latach poprzednich projektu „Animator Moje Boisko Orlik 2012” nastąpiły istotne zmiany programowe. Nieuwzględnienie tych zmian w planie pracy animatorów we wniosku aplikacyjnym może rzutować na jego merytoryczną ocenę.

Wnioski aplikacyjne wraz ze skanem wypełnionego i podpisanego Załącznika Nr. 2 - tylko i wyłącznie w formie elektronicznej - składa się poprzez generator, umieszczony na str.: www.naszorlik.eu.

Termin składania wniosków upływa z dniem 12 maja 2016r.

Zespół FRKF                                                                                                                            

 

 

Autor :
ADMIN

Rozliczenie pracy Animatorów

W związku z bardzo dużą liczbą przesyłanych nam niekompletnych dokumentacji (70%) bez których nie ma możliwości uruchomienia finansowania projektu Lokalny Animator Sportu”, a także trwającą przebudową portalu naszorlik.pl informujemy, że rozliczenie pracy Animatorów za pośrednictwem tego portalu za pracę w kwietniu zostaje przesunięte i nastąpi do 05.06.2016r.

Animatorów czekających na należne im wynagrodzenie przepraszamy, prosimy o wyrozumiałość i cierpliwość. Przyczyny zaistniałej sytuacji nie leżą po stronie Fundacji, która czyni usilne starania, aby w przyszłości wszystkie jej zobowiązania mogły być regulowane w przewidzianych terminach.

Zespół FRKF                                                                     Puck 29.04.2016 r.     

Autor :
ADMIN

„Lokalny Animator Sportu” – pozostałe Załączniki

Podmioty które zakwalifikowane zostały do udziału w projekcie „Lokalny Animator Sportu” informujemy, że Załączniki Nr 9, Nr 10 i Nr 11 do Umowy są już do pobrania z linków zamieszczonych poniżej:

Załącznik nr 9 – Wzór kwestionariusza zastąpienia animatora

Załącznik nr 10 – Wzór umowy powierzenia wykonywania zadań animatora innej osobie w projekcie Lokalny Animator Sportu

Załącznik nr 11 – Wzór okresowego zestawienie wypłaconego wynagrodzenia dla animatora

Zespół FRKF                                                                                          Puck 29.04.2016 r.

Autor :
ADMIN

UWAGA DOT. POPRAWNOŚCI WYPEŁNIANIA WNIOSKU

Uwaga na poprawne wypełnienie Załącznika nr 2

Bardzo prosimy podmioty ubiegające się o dofinansowanie pracy animatorów w ramach projektu „Lokalny Animator Sportu” o uważne wypełnianie Załącznika nr 2, który w formie skanu lub zdjęcia w formacie jpg należy dołączyć wraz z wnioskiem aplikacyjnym.

W celu zminimalizowania liczby błędów, mogących spowodować wykluczenie całego wniosku z postępowania rekrutacyjnego, w generatorze wniosków umieszczona została Instrukcja https://www.naszorlik.eu/zalaczniki/instrukcja_zal2.pdf  wypełniania Załącznika nr 2.

Przed rozpoczęciem wypełniania tego załącznika prosimy o zapoznanie się z instrukcją, a następnie wypełnienie go zgodnie z zawartymi wytycznymi.

Puck 24.03.2016